České dráhy věnují značné úsilí modernizaci a neustálému zlepšování svých činností a procesů. Jako významný zaměstnavatel se zaměřují i na svou úlohu v oblasti společenské odpovědnosti. Proto při svých činnostech kladou důraz na kvalitu, plnění zákonných požadavků. 

Jedním z nástrojů pro dosahování těchto cílů je pro akciovou společnost České dráhy zavedený a certifikovaný systém managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a od roku 2015 i systém managementu hospodaření s energií. ČD mají tento systém managementu nastavený dle mezinárodně uznávaných požadavků norem ISO 9001, ISO 45001 a ISO 50001. 

Vrcholové vedení Českých drah se zavázalo plnit požadavky těchto mezinárodních norem a v souladu s nimi vyhlásilo Společnou politiku systémů managementu ISO/SMS, Politiku BOZP a Energetickou politiku ČD, které vycházejí z poslání a hodnot společnosti. V oblasti hospodaření s energií pak díky rozsahu činností Národního dopravce a zároveň celkového počtu našich zaměstnanců považujeme právě zavedení systému hospodaření s energií i za společensky důležitý krok. 

Recertifikační a dohledové audity každoročně potvrzují, že integrovaný systém managementu je udržován a neustále zlepšován. Nezávislá mezinárodní certifikační společnost TAYLLORCOX s.r.o. ověřila plnění požadavků standardů vyžadovaných normami ISO 9001 a ISO 45001 v rámci recertifikačního auditu v měsíci červnu 2022. Na základě zjištěných skutečností opět potvrdila plnění požadavků těchto norem a vystavila pro České dráhy, a.s., nové certifikáty. 

V listopadu 2021 proběhl u ČD recertifikační audit na plnění požadavků normy ISO 50001 v oblasti hospodaření s energií. Výsledkem pro ČD je prodloužení platnosti certifikace pro další tříleté období.

  • Certifikát ISO 9001 (1,93 MB)

  • Certifikát ISO 50001 (872,93 KB)

  • Certifikát ISO 45001 (1,99 MB)

Výsledky certifikačního procesu jsou pro České dráhy nejen úspěchem, ale zároveň i dalším závazkem v úsilí nepolevovat a poskytovat kvalitní službu se společensky odpovědnými standardy dnešní doby. ČD si svých zákazníků a obchodních partnerů váží. 

Představiteli vedení ČD z pohledu požadavků norem ISO jsou určeni generální ředitel a náměstci generálního ředitele v rámci své kompetence. Za vlastní fungování a výkonnost systémů managementu ISO odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec útvaru ČD. 

Koordinaci systémů managementu ISO zajišťuje Manažer systémů ISO.

Kontakt 

Manažer systémů ISO 
České dráhy, a.s. 
Ing. Petra Kloknerová 
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222 
110 15 Praha 1