O společnosti

Společnost České dráhy, a.s., je nositelem téměř dvousetleté tradice železniční dopravy na území Čech, Moravy a Slezska. Naším cílem je poskytování moderních služeb v oblastech osobní a nákladní dopravy, logistiky a informačních technologií. Skupina ČD patří s více než dvaceti tisíci pracovníky k nejvýznamnějším zaměstnavatelům na českém trhu práce.

Cíle a vize

Začali jsme s vagony taženými koni, v současnosti vypravíme pro naše cestující přes 2,5 milionu vlaků každý rok. Jsme zapojeni do celoevropské železniční sítě, s níž držíme krok, a své služby i kvalitu se snažíme nadále zlepšovat – pro cestující, klienty, objednavatele i své zaměstnance. Naší dlouhodobou strategií je být konkurenceschopnou, ziskovou a moderní společností s pevným postavením na železničním trhu. Tou se stáváme v rámci schválené Strategie 2030:

  • Modernizujeme vozidlový park – aktuálně uvádíme do provozu desítky nových jednotek RegioPanter a vyrábí se pro nás nové expresní jednotky ComfortJet, regionální jednotky PESA nebo lokomotivy Vectron. Včetně zázemí pro jejich údržbu, což generuje kvalifikovaná pracovní místa pro řadu našich nových i stávajících kolegů.
  • S našimi aplikacemi v telefonu i ve webovém rozhraní umožňujeme svým zákazníkům zakoupit služby snadno, rychle a přehledně.
  • Firemním zákazníkům, krajům i dalším objednavatelům poskytujeme flexibilní přístup i stabilitu díky dlouhodobým vazbám na státní instituce.
  • Řadou kampaní popularizujeme nízkoemisní individuální dopravu. Věděli jste, že železniční doprava se u nás podílí na celkových emisích v dopravě jen půl procentem? #vlakemeko

 

Řídicí orgány Českých drah

Organizační složky Českých drah 

Dceřiné společnosti

Systém managementu kvality

České dráhy věnují značné úsilí modernizaci a neustálému zlepšování svých činností a procesů. Jako významný zaměstnavatel se zaměřují i na svou úlohu v oblasti společenské odpovědnosti. Proto při svých činnostech kladou důraz na kvalitu, plnění zákonných požadavků. 

Jedním z nástrojů pro dosahování těchto cílů je pro akciovou společnost České dráhy zavedený a certifikovaný systém managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a od roku 2015 i systém managementu hospodaření s energií. ČD mají tento systém managementu nastavený dle mezinárodně uznávaných požadavků norem ISO 9001, ISO 45001 a ISO 50001. 

 

Etický kodex společnosti

Účelem Etického kodexu společnosti České dráhy, a.s.,  je zachytit základní pravidla a etické hodnoty, kterými se společnost při výkonu své činnosti řídí a k nimž se hlásí, a stanovit jim odpovídající povinnosti, které společnost a její zaměstnanci společně sdílejí a dodržují, a to na všech úrovních organizační struktury. Společnost trvá na dodržování pravidel a zásad zakotvených v tomto Etickém kodexu a netoleruje jejich porušování.

Soubory ke stažení

  • Etický kodex ČD, a.s. (272,03 KB)