Na základě žádosti o finanční podporu  z Operačního programu Infrastruktura získaly ČD, a.s. finanční příspěvek z ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) a SR (Státní rozpočet) na projekt „Kontejnerový veřejný terminál ČD v žst. Lovosice při Průmyslovém a logistickém centru Lovosice“. Čerpání dotace bylo realizováno na základě Opatření 2.2 – Podpora kombinované dopravy, jehož hlavním cílem je snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí.

Stručně o projektu:

Cílem projektu je vybudování základny kombinovaných přeprav v severočeském regionu s posunem přepravy nákladů v tomto regionu k vyššímu využití kontejnerizace.

Investice lépe využije stávající plochy dříve využívané pro projekt Ro-La v žst. Lovosice.

Využívání nově pořízené investice povede ke zvýšení intermodality a ke snížení nákladů na dopravu do a ze severočeského kraje. Vybudovaná infrastruktura je určena výhradně pro nákladní dopravu.

Investice je v souladu s cíly evropské dopravní politiky a podporuje přesun části přepravních výkonů ze silniční na železniční přepravu v severočeském regionu, mimořádně zatíženém nákladní silniční přepravou (snížení počtu těžkých kamionů).

Evropská unie přispívá na realizaci projektu prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). ERDF poskytuje příspěvky ke zmenšení rozdílů mezi úrovněmi rozvoje a životními úrovněmi různých regionů a snížení míry zaostávání nejvíce znevýhodněných oblastí. ERDF přispěl na tento konkrétní projekt částkou 56,684 mil. Kč, která zhruba odpovídá 30 % nákladů na realizaci celého projektu. Státní rozpočet přispěl částkou 22,673 mil. Kč, která zhruba odpovídá 12 % nákladů na realizaci celého projektu.

ERDF přispělo na projekt prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura, jehož Opatření 2.2: Podpora kombinované dopravy je zaměřeno na podporu tohoto typu projektů. Toto opatření administruje odbor Fondů EU Ministerstva dopravy jako zprostředkující subjekt Operačního programu. Další informace o možnostech získání příspěvku z Operačního programu Infrastruktura,
o probíhajících projektech apod. jsou přístupné na www.mdcr.czwww.env.cz, a  www.strukturalni-fondy.cz.

Specifické cíle projektu:

  • Kvalitnější využití současné dopravní infrastruktury celostátního a nadregionálního významu.
  • Dodržení souladu se standardy EU včetně dalších relevantních parametrů.
  • Zlepšení životních podmínek v ČR redukcí přepravních výkonů dopravního oboru, poškozujícího životní prostředí.
  • Snížení nehodovosti
  • Místem realizace projektu je žst. Lovosice
  • Projekt běží od 10/2006 – 11/2008
  • Investorem stavby jsou České dráhy, a.s.
  • Dodavatelem stavební části je firma Viamont DSP a.s.
  • Dodavatelem strojního zařízení je firma KALMAR He beFahrzeuge Handelsges.m.b.H., Rakousko

Provoz terminálu

Terminál je provozován dceřinnou společností Českých drah, společností ČD-DUSS Terminál, a. s., která jej provozuje na principu neutrálního přístupu k odbavení všech zákazníků. V terminálu lze překládat 20‘ – 40‘ velké kontejnery, tankkontejnery, výměnné nástavby i sedlové návěsy. K dispozici je i prostor kontejnerového depa. Přilehlý krytý sklad nabízí též možnost zboží z kontejnerů překládat, skladovat, kompletovat, balit či označovat.

Kontakt:

ČD-DUSS Terminal, a. s., Lovosice
Lukavecká 1158, Lovosice, 410 02

E-mail: info@cdd-terminal.cz
Tel.: (+420) 972 432 178