Adriatic - Baltic Landbridge

Na základě žádosti o dotaci z iniciativy Společenství Interreg IIIB CADSES získaly České dráhy, a.s. finanční příspěvek z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu ČR na mezinárodní projekt ADRIATIC – BALTIC LANDBRIDGE.

Hlavním cílem iniciativy ES Interreg IIIB CADSES je rozvinout nadnárodní spolupráci zemí prostoru CADSES mezi ústředními, regionálními a místními orgány tak, aby byl dosažen vyšší stupeň územní integrace v Evropě. Program Interreg IIIB CADSES v ČR administruje Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor územních vazeb. Informace o možnosti získání dotace z tohoto programu, o podpořených projektech apod. jsou k dispozici na www.mmr.cz a  www.strukturalni-fondy.cz.

Země prostoru CADSES (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space):

Země prostoru CADSES

Stručně o projektu:
Projekt ADRIATIC-BALTIC LANDBRIDGE představuje předběžnou studii proveditelnosti a analýzu potřeb pro definování dopravního koridoru, který bude spojovat severní Evropu se Středozemím, konkrétně Baltské a Jaderské moře. Realizace projektu by měla zásadní měrou přispět ke zvýšení soudržnosti v západních i východních státech, spadajících do oblasti CADSES díky definování nejracionálnějších opatření, které budou nutná pro zatraktivnění železniční a vodní dopravy, které jsou zásadní pro trvale udržitelný rozvoj. Hlavním cílem projektu je podpora multimodální dopravy a zvýšení podílu nesilničních dopravních druhů v dotčené oblasti. Projekt A-B Landbridge zajistí navázání aktivní spolupráce mezi různými aktéry, kteří ovlivňují dopravní dění a regionální rozvoj mezi Baltským a Jaderským mořem – instituce veřejného sektoru, operátoři, dopravci a další významné instituce.

Datum zahájení projektu - 1.6.2006
Datum ukončení projektu - 30.4.2008
Celková délka projektu - 24 měsíců

Dlouhodobý cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zajištění trvale udržitelné dopravy prostřednictvím podpory multimodality a nastavení vhodných podmínek pro životaschopnost páteřních dopravních systémů, kterými jsou oba nesilniční druhy dopravy – železniční a vodní doprava. Projekt bude analyzovat poptávku v oblastech spadajících do atrakčního obvodů 5 hodnocených dopravních koridorů spojujících Baltské a Jaderské moře. Projekt bude identifikovat potenciální tržní příležitosti pro dopravní a logistické služby s přidanou hodnotou. Projekt bude nabízet konkrétní doporučení, týkající se investic do infrastruktury a eliminace úzkých hrdel. Projekt bude formulovat základní předpoklady týkající se legislativy pro optimální integraci mezi námořní a vnitrozemskou nákladní dopravou.

Oblast A-B

Oblast A-B

Konkrétní výsledky projektu 

  • kvantifikace tržního potenciálu multimodálního koridoru nákladní dopravy mezi A-B 
  • identifikace současných či budoucích kritických dopravních spojení – úzká hrdla 
  • definování opatření zjednodušujících pohyb zboží v rámci A-B 
  • popis technických, legislativních, environmentálních a ekonomických podmínek v rámci A-B 
  • zpracovaní doporučení pro veřejnou správu 
  • tvorba mapy dopravních koridorů


Uspořádání jednotlivých pracovních akcí projektu

 

  Názvy jednotlivých Opatření - Work Package
WP 1 Analýza dopravy (Železniční doprava, Silniční doprava, Námořní a vnitrozemská vodní doprava) Scénáře budoucího vývoje pro 2006, 2010 a 2020
WP 2 Analýza logistických scénářů pro 2006, 2010 a 2020
WP 3 Analýza plánů regionálního rozvoje a scénářů budoucího vývoje pro 2006, 2010 a 2020
WP 4 Tvorba institucionálního uspořádání
WP 5 Zpracování integrovaného vícesektorového scénáře a zpracování plánu rozvoje silniční infrastruktury - mapa
WP 6 Šíření výsledků projektu, koordinace a publicita, technické a finanční řízení projektu

 

Seznam projektových partnerů

 

  Název Země
PP 1 Veneto Region – Vedoucí projektu IT
PP 2 AMRIE IT
PP 3 Central European Initiative CEI-Executive Secretariat IT
PP 4 Centre for Transport System Studies - CSST S.p.A. IT
PP 5 Venice Port Authority IT
PP 6 Jihočeský kraj CZ
PP 7 City Plan s.r.o. CZ
PP 8 České Dráhy, a.s. CZ
PP 9 Středočeský kraj CZ
PP 10 Ministry of Infrastructure of the Republic of Poland PL
PP 11 Amber Road Cities Association - Gdynia ARCA PL
PP 12 The Port of Gdynia Authority S.A. PL
PP 13 Maritime Institute in Gdansk PL
PP 14 Self-Government of the Pomorskie Region (Voivodeship) PL
PP 15 Szczecin and Swinoujscie Seaports Port Authority PL
PP 16 West Pomerian Region (Zachodniopomorskie Region) PL
PP 17 University of Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transportation SI
PP 18 Austrian Transport Ministry (Bundesministerium für Verkehr) AT
PP 19 Telepark Bärnbach Errichtungs- u. Betriebs GmbH AT
PP 20 Baltic Energy Forum E V. DE
PP 21 EPV-GIV Europroject Traffic -Society for Engineering Services Ltd DE
PP 22 Rostock Port Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH DE
PP 23 German Association for Housing, Urban and Spatial Development DE

 

Kontakt:
České dráhy, a.s. – Generální ředitelství
Odbor mezinárodní
Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, 110 15
E-mail: bartheldi@gr.cd.cz
Tel.: (+420) 972 232 468