Logo EU - CEF

České dráhy vybaví 37 sériových železničních kolejových vozidel mobilní částí železničního bezpečnostního systému ETCS. Díky komunikaci mezi traťovým a vlakovým zařízením dojde k dalšímu zvýšení bezpečnosti na českých tratích. Dopravce uspěl s žádostí o podporu v rámci výzvy komunitárního programu CEF.

Společnost České dráhy, a.s., uspěla s žádostí o dotaci v programu Connecting Europe Facility (dále CEF) na projekt s názvem „Ceske Drahy Rolling Stock Modernization". Nástroj CEF je zaměřen na financování vybraných aktivit v odvětví energetické infrastruktury, telekomunikací a dopravy.  Program CEF je z rozhodnutí Evropské komise administrován Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) se sídlem v Bruselu. Ke dni 19. 08. 2021 byla k dotačnímu projektu podepsána Grantová smlouva, která stanovuje podmínky realizace projektu, včetně vymezení výše obdržené dotace, která bude realizována jako příspěvek na vozidlo s ETCS ve výši 80 000 EUR/vozidlo, tj. dotace bude činit
2 960 000 EUR.

Používané systémy vlakových zabezpečovačů v jednotlivých členských státech Evropské unie (EU) jsou technicky zastaralé, jejich největším nedostatkem je jejich odlišnost a vzájemná nekompatibilita se systémy ostatních členských států, která je překážkou při zajíždění vlaků na území cizího státu. Tato rozdílnost vedla k myšlence vytvořit a zavést v rámci EU nový jednotný, výrazně dokonalejší a bezpečnější systém vlakového zabezpečovacího zařízení. V roce 1995 Evropská komise definovala globální strategii pro vývoj Evropského systému řízení železniční dopravy ERTMS (European Rail Traffic Management System) s cílem připravit jeho budoucí implementaci na evropské železniční síti a promítla ji do Směrnice o interoperabilitě
a následně do Technických specifikací pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení i pro konvenční evropský železniční systém.

ETCS (European Train Control System) je evropský vlakový zabezpečovací systém, který umožní předávat strojvedoucímu informace o oprávnění k jízdě i o povolené rychlosti a současně bude strojvedoucího kontrolovat, že tyto pokyny dodržuje. Prostřednictvím systému ETCS předává traťová část do palubní části systému ve vlaku informace, které neustále stanovují a kontrolují dodržování maximální povolené rychlosti daného vlaku.

V rámci realizace projektu bude prvky ERTMS, konkrétně palubními komponenty systému ETCS vybaveno celkem 37 sériových vozidel společnosti ČD, a.s., operujících na koridorech TEN-T uvnitř ČR, které se po instalaci ETCS stanou plně interoperabilní a vhodné také pro hladkou mezinárodní spolupráci na koridorech TEN-T, resp. CNC (Core Network Corridors – koridorech hlavní sítě). Konkrétně se jedná o sériová vozidla řady 844 a 961.

Předpokládaná výše uznatelných nákladů: 2 960 000 EUR

Výše poskytnuté dotace: 80 000 EUR /1 sériové vozidlo

Celková výše podpory: 2 960 000 EUR

Kontaktní osoba:
Ing. Jiří Dejmek
dejmek@gr.cd.cz