Spolufinancováno EU

České dráhy vybaví 103 železničních kolejových vozidel mobilní částí železničního bezpečnostního systému ETCS. Skrze komunikaci mezi traťovým a vlakovým zařízením dojde k dalšímu zvýšení bezpečnosti na českých tratích. Dopravci byla schválena projektová žádost o podporu v rámci výzvy komunitárního programu CEF2.

Společnost České dráhy, a.s., uspěla s žádostí o dotaci v programu Connecting Europe Facility (česky Nástroj pro propojení Evropy, dále CEF) na projekt s názvem „Vehicles for equipment with ETCS within CEF2 I ". Nástroj CEF je zaměřen na financování vybraných aktivit v odvětví energetické infrastruktury, telekomunikací a dopravy.  Program CEF je z rozhodnutí Evropské komise administrován Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí (CINEA) se sídlem v Bruselu. Dne 19. 10. 2022 byla k dotačnímu projektu podepsána grantová smlouva, která stanovuje podmínky realizace projektu, včetně vymezení výše obdržené dotace, která bude realizována jako příspěvek na vozidlo s ETCS ve výši 1.000.000 EUR/mezinárodní prototyp upgrade/vozidlo, 95.000 EUR/mezinárodní seriový upgrade (HW+SW)/vozidlo, 140.000 EUR/národní retrofit/vozidlo tj. dotace bude činit 15.675.000 EUR.

Používané systémy vlakových zabezpečovačů v jednotlivých členských státech Evropské unie (EU) jsou technicky zastaralé, jejich největším nedostatkem je jejich odlišnost a vzájemná nekompatibilita se systémy ostatních členských států, která je překážkou při zajíždění vlaků na území cizího státu. Tato rozdílnost vedla k myšlence vytvořit a zavést v rámci EU nový jednotný, výrazně dokonalejší a bezpečnější systém vlakového zabezpečovacího zařízení. V roce 1995 Evropská komise definovala globální strategii pro vývoj Evropského systému řízení železniční dopravy ERTMS (European Rail Traffic Management System) s cílem připravit jeho budoucí implementaci na evropské železniční síti a promítla ji do Směrnice o interoperabilitě a následně do Technických specifikací pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení i pro konvenční evropský železniční systém.

ETCS (European Train Control System) je evropský vlakový zabezpečovací systém, který umožní předávat strojvedoucímu informace o oprávnění k jízdě i o povolené rychlosti a současně bude strojvedoucího kontrolovat, že tyto pokyny dodržuje. Prostřednictvím systému ETCS předává traťová část do palubní části systému ve vlaku informace, které neustále stanovují a kontrolují dodržování maximální povolené rychlosti daného vlaku.

V rámci realizace projektu bude prvky ERTMS, konkrétně palubními komponenty systému ETCS vybaveno celkem 103 železničních kolejových vozidel společnosti ČD, a.s., operujících na koridorech TEN-T uvnitř ČR, které se po instalaci ETCS stanou plně interoperabilní a vhodné také pro hladkou mezinárodní spolupráci na koridorech TEN-T, resp. CNC (Core Network Corridors – koridorech hlavní sítě). Konkrétně se jedná o sériová vozidla řady 680, 750.7, 844, 842 a 954.

Předpokládaná výše uznatelných nákladů: 55.766.909 EUR

Výše poskytnuté dotace: 1.000.000 EUR/mezinárodní prototyp upgrade/vozidlo, 95.000 EUR/mezinárodní seriový upgrade (HW+SW)/vozidlo, 140.000 EUR/národní retrofit/vozidlo

Celková výše podpory: 15.675.000 EUR

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Dejmek, jiri.dejmek@cd.cz