Výkon práva užívání ochranné známky EUR a ČD za účelem označování palet při výrobě a opravách 

České dráhy, a.s., jsou na základě dohody s Rail Cargo Austria AG oprávněny užívat známku EUR při výrobě palet a mohou výkon práva užívání ochranné známky přenechat třetím osobám za účelem označování palet při jejich výrobě nebo opravách. 

České dráhy, a.s., mají na základě zmíněné dohody a jako člen Mezinárodní železniční unie stanovena práva a povinnosti týkající se garance kvality výroby a oprav palet označovaných známkami EUR (registrovanou WIPO pod číslem 430337 ve vlastnictví společnosti Rail Cargo Austria AG) a ČD (slovní ochranná známka „ČD“ registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem 192942 a obrazová ochranná známka okřídlené kolo registrovaná Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem 178257), která vyplývají z příslušných standardů UIC. 

České dráhy, a.s., pověřily společnost ZZV-Zemědělské zásobování a výkup, a.s., zajišťováním mj. výkonu povinností a práv tzv. technického garanta souvisejících s garancí kvality výroby a oprav palet označovaných známkami EUR a ČD. Informace o společnosti ZZV-Zemědělské zásobování a výkup, a.s., a jejich výkonu daných povinností a práv lze nalézt na internetových stránkách společnosti ZZV-Zemědělské zásobování a výkup, a.s.

ZZV-Zemědělské zásobování a výkup, a.s., jako technický garant je povinen: 

  • certifikovat výrobce a dopravce (dále jen "producenti") palet EUR v souladu s podmínkami podle standardů UIC; 
  • v rozsahu a za podmínek stanovených standardy UIC kontrolovat, zda producenti provádějí výrobu a opravu palet EUR v souladu se standardy UIC a zajistit, aby standardy UIC byly každým producentem dodržovány; 
  • kontrolovat, zda producenti používají ochranné známky v souladu s udělenými licencemi a standardy UIC. 
     

ZZV-Zemědělské zásobování a výkup, a.s., je v rámci zajištění garance kvality výroby a oprav palet EUR ze strany Českých drah, a.s. pověřen provádět pravidelné i namátkové kontroly za podmínek stanovených standardy UIC a plnit všechny ostatní povinnosti vyplývající ze standardů UIC.

ZZV-Zemědělské zásobování a výkup, a.s., je povinna vymáhat práva k ochranným známkám Českých drah, a.s., v případě, že se dozví o jejich porušování ze strany producentů nebo jiných osob.

Kontaktní e-mail: produEURpalet@cd.cz
 

Seznam producentů ZZV

  • Seznam producentů ZZV k 4. 7. 2024 (242,42 KB)