Výbor pro audit (VpA) je orgán společnosti, který sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a také proces povinného auditu těchto závěrek. Výbor rovněž sleduje integritu finančních informací poskytovaných společností, a to zejména přezkoumáváním konzistentnosti a vhodnosti účetních metod používaných ve společnosti. Do působnosti tohoto orgánu dále patří sledování účinnosti vnitřní kontroly společnosti a systémů řízení rizik, sledování účinnosti vnitřního auditu a zajišťování jeho funkční nezávislosti. Výbor dále předkládá představenstvu a dozorčí radě doporučení k záležitostem týkajícím se vnitřního auditu, doporučuje auditora kontrolnímu orgánu, posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti, přijímá průběžně od auditora zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu a také sleduje, zda společnost nesměřuje k předlužení.

 

Seznam členů Výboru pro audit společnosti České dráhy, a.s. 

  • PhDr. Tomáš Vyhnánek, nar. 19. 12. 1977, bydliště U Proseckého kostela 9, 190 00 Praha 9 – Prosek, jmenován členem VpA nejvyšším orgánem společnosti dne 11. 1. 2021, do funkce předsedy VpA byl zvolen dne 24. 2. 2021
  • Ing. Otakar Hora, CSc., nar. 4. 3. 1960, bydliště Věžická 2445, 193 00 Praha 9,  jmenován členem VpA nejvyšším orgánem společnosti dne 8. 6. 2022, do funkce místopředsedy VpA byl zvolen dne 9. 6. 2022
  • Ing. Lenka Hamplová, nar. 28. 4. 1983, bydliště Rubínová 1919, 511 01 Turnov, jmenována členkou VpA nejvyšším orgánem společnosti dne 7. 11. 2017.