InterPanter na lince R13

České dráhy, a.s., v roce 2015 realizovaly díky Operačnímu programu Doprava, konkrétně v rámci oblasti podpory Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel pro rychlé spojení mezi městy a regiony ČR, projekt „Obnova vozového parku linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc“. Cílem projektu, jak již jeho samotný název napovídá, bylo pořízení šesti kusů elektrických jednotek na zmíněnou linku R13. Na trati Brno – Břeclav – Olomouc tak přibyli noví „dravci“ s názvem InterPanter, o jejichž jméně bylo na základě ankety mezi cestujícími rozhodnuto již před jejich první jízdou. Díky těmto jednotkám bude možné postupně vyřadit další zastaralé vozy a zajistit tak pasažérům komfortní cestování na vysoké úrovni. Projekt je výjimečný i tím, že bylo poprvé umožněno předložit záměr na dálkovou dopravu.

Projekt byl zaměřen na podporu nákupu nových drážních vozidelkteré zajišťují dálkovou (meziregionální) železniční dopravu, konkrétně na pořízení jednotek EMU 350 a EMU 200. Díky naplnění cílů projektu dojde ke zvýšení atraktivity železniční dopravy, zvýšení komfortu cestujících a zlepšení podmínek přepravy handicapovaných osob. Projekt zároveň do budoucna přispěje ke zvýšení bezpečnosti přepravy osob a snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí. Těchto cílů bude dosaženo postupnou změnou skladby vozového parku, resp. náhradou stávajících vozidel nově pořízenými drážními vozidly odpovídajícími současným kvalitativním a bezpečnostním standardům. Projekt spadá do kategorie dlouhodobě nejvýznamnějších projektů Českých drah, a.s., v oblasti meziregionální rychlíkové dopravy.

Všechny jednotky InterPanter jsou řešeny jako velkoprostorové s prostorem pro přepravu jízdních kol, který je vybaven závěsy na kola nebo pásy na jejich zajištění. Vnitřní prostor je pak dále rozdělen na první a druhou třídu, kde v rámci druhé třídy je ještě vyhrazen prostor pro cestující s dětmi. Pamatovalo se i na anatomické řešení sedadel, která zajistí i při cestě na dlouhou vzdálenost pohodlné sezení. Samozřejmostí je klimatizace. Vysoké požadavky byly kladeny na informační systém pro cestující, jednotka je vybavena vnější i vnitřní tabulí a možností akustického hlášení. Celý prostor pro cestující je pokryt signálem Wi-Fi. Jednotky řady InterPanter jsou uzpůsobeny pro přepravu osob se sníženou mobilitou a konstruovány tak, aby uspokojily i náročné klienty.

Aby příjemce mohl obdržet příslib o poskytnutí dotace, bylo nutné splnit několik podmínek definovaných programem. Jednou z těchto podmínek bylo uzavření smlouvy o závazku veřejné služby dle Nařízení 1370/2007, kdy Ministerstvo dopravy uzavřelo na dobu 10 let se společností České dráhy, a.s., smlouvu na zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy na lince R13, a to do roku 2025. Po té již nic nebránilo vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na základě tohoto Rozhodnutí České dráhy, a.s., realizovaly tento zajímavý projekt za podpory Evropské unie a rozšířily tak svou flotilu o nové moderní vozy.

Celková hodnota zakázky byla 1 342 866 712 Kč včetně DPH. Dodavatelem jednotek byla společnost Škoda Transportation, zajištění publicity projektu pak měla na starost spol. Friendly&Loyal, s.r.o.

Obnova vozového parku je velmi nákladná. S finanční podporou Evropské unie, z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava (OPD), prioritní osa 1 – Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T, lze však tento proces výrazně urychlit. Schválená výše podpory, s ohledem na dočerpání dotačních prostředků definovaných Operačním programem doprava 2007 – 2013, dosahuje hranice 100 %. V tomto případě se tedy výše celkových uznatelných nákladů 1 109 807 200 Kč rovná předpokládané výši dotace. České dráhy, a.s., v květnu 2016 obdržely dotaci v plné výši, tzn. na účet příjemce byla připsána dotace v celkové výši 1 109 807 200 Kč

Na základě uveřejněné výzvy plyne 85 % finančních prostředků z Fondu soudržnosti Evropské unie, zbylých 15 % je poskytnuto ze státního rozpočtu. Podrobnější informace najdete na stránkách www.OPD.cz.

Rekapitulace dotační podpory:

Typ dotace částka
Investiční - podíl EU 943 245 000,00
Neinvestiční - podíl EU 91 120,00
Investiční - podíl SR 166 455 000,00
Neinvestiční - podíl SR 16 080,00
Investiční - celkem 1 109 700 000,00
Neinvestiční - celkem 107 200,00
CELKEM 1 109 807 200,00

Číselné označení pořízených vozidel v rámci projektu:

Pětivozová jednotka – řada 661

660.101 / 662.101 / 064.101 / 662.201 / 661.101

660.102 / 662.102 / 064.102 / 662.202 / 661.102

660.103 / 662.103 / 064.103 / 662.203 / 661.103

660.104 / 662.104 / 064.104 / 662.204 / 661.104

Třívozová jednotka – řada 660

660.001 / 661.001 / 662.001

660.002 / 661.002 / 662.002

Celkové náklady ČD, a.s., na projekt: 1 342 866 712 Kč
Výše poskytnuté dotace: 100 % uznatelných nákladů
Celková výše dotace: 1 109 807 200 Kč