Vlaky Českých drah dostanou evropský vlakový zabezpečovač ETCS, dopravce uspěl s žádostí o dotaci z fondů EU

České dráhy vybaví 99 železničních kolejových vozidel mobilní částí železničního bezpečnostního systému ETCS Level 2. Díky komunikaci mezi traťovým a vlakovým zařízením dojde k dalšímu zvýšení bezpečnosti na českých tratích. Dopravce uspěl s žádostí o podporu v rámci 2. výzvy komunitárního programu CEF.

Nástroj pro propojení Evropy – Connecting Europe Facility (dále CEF) je zaměřen na financování vybraných aktivit v odvětví energetické infrastruktury, telekomunikací a dopravy. V rámci podporovaného období 2014 - 2020 je pro odvětví dopravy pro všechny členské státy alokováno 24 050 582 000 EUR, z nichž 11 305 500 000 EUR bylo převedeno z Fondu soudržnosti a bude vynaloženo výhradně pro potřeby členských států, jež jsou způsobilé čerpat finanční prostředky z Fondu soudržnosti. Program CEF je z rozhodnutí Evropské komise administrován Výkonnou agenturou pro Inovace sítí (INEA) se sídlem v Bruselu.

Společnost České dráhy, a.s., uspěla s žádostí o dotaci v programu CEF na projekt s názvem „Zavedení palubních komponentů systému ERTMS/ETCS vyhovující základní normě 3 ve vozidlech Českých drah, a.s., na koridorech CNC“. Ke dni 10. 9. 2019 byl podepsán Dodatek č. 2 ke grantové smlouvě, která stanovuje podmínky realizace projektu, včetně vymezení výše obdržené dotace, která bude odpovídat 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu, tj. bude činit max. 21 196 349, 70 EUR. Zbylých 15 % uznatelných nákladů a další neuznatelné náklady budou financovány z vlastních zdrojů Českých drah.

Historicky zavedené a dosud používané systémy vlakových zabezpečovačů v jednotlivých členských státech Evropské unie (EU) začínají být technicky zastaralé, ale jejich největším minusem je jejich odlišnost a vzájemná nekompatibilita se systémy ostatních členských států, která je překážkou při zajíždění vlaků na území cizího státu. Tato rozdílnost vedla k myšlence vytvořit a zavést v rámci EU nový jednotný, výrazně dokonalejší a bezpečnější systém vlakového zabezpečovacího zařízení. V roce 1995 Evropská komise definovala globální strategii pro vývoj Evropského systému řízení železniční dopravy ERTMS (European Rail Traffic Management System) s cílem připravit jeho budoucí implementaci na evropské železniční síti a promítla ji do Směrnice o interoperabilitě a následně do Technických specifikací pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení i pro konvenční evropský železniční systém.

ERTMS se skládá ze dvou hlavních oblastí. První je zajištění komunikace a druhou je zajištění bezpečnosti a řízení dopravy. ETCS (European Train Control System) je evropský vlakový zabezpečovací systém, který umožní předávat strojvedoucímu informace o oprávnění k jízdě i o povolené rychlosti a současně bude strojvedoucího kontrolovat, že tyto pokyny dodržuje. Prostřednictvím systému ETCS předává traťová část do palubní části systému ve vlaku informace, které neustále stanovují a kontrolují dodržování maximální povolené rychlosti daného vlaku.

Od roku 2005 jsou v České republice v souladu s Národním implementačním plánem ERTMS zaváděny traťové komponenty systému ERTMS, a to již zmíněné ECTS a GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) aplikační úrovně 2 (Level 2 vyhovující základní normě 3 – Baseline 3) státní organizací Správa železniční dopravní cesty. Dle tohoto plánu implementace, resp. dle Prováděcího nařízení komise (EU) 2017/6 o evropském prováděcím plánu evropského systému řízení železničního provozu, dojde k postupnému vybavení všech hlavních železničních koridorů TEN-T (Trans-European Transport Networks) v ČR traťovými komponenty systému ERTMS.

V rámci realizace projektu bude prvky ERTMS, konkrétně palubními komponenty systému ETCS vybaveno celkem 99 vozidel společnosti ČD, a.s., operujících na koridorech TEN-T uvnitř ČR, které se po instalaci ETCS stanou plně interoperabilní a vhodné také pro hladkou mezinárodní spolupráci na koridorech TEN-T, resp. CNC (Core Network Corridors – koridorech hlavní sítě).

Předpokládaná výše uznatelných nákladů: 24 936 882 EUR

Výše poskytnuté dotace: 85 % z uznatelných nákladů

Celková maximální výše podpory: 21 196 349,70 EUR

Kontaktní osoba:

Ing. Kamila Váňová

O3 – Oddělení dotací

vanova@gr.cd.cz