Projekt sanace s názvem „Odstranění ohnisek znečištění bývalé továrny na impregnaci dřeva v areálu Mostního obvodu ČD a.s., Brodek u Přerova“ řešil odstranění staré ekologické zátěže, která vznikla v důsledku provozu bývalé továrny na impregnaci dřeva před jejím převzetím do vlastnictví Český drah a.s. Od konce 19. stol. zde působilo až do současnosti několik společností, ale vždy se stejným výrobním zaměřením. Orientace na dřevařskou výrobu a impregnaci dřeva přetrvala až do roku 1960, kdy areál přešel do vlastnictví Československých státních drah a vznikl Mostní obvod Brodek u Přerova. Od doby co jsou vlastníkem České dráhy, a.s. (dále jen ČD, a.s.) se objem prací na pozemku začal postupně utlumovat.

V areálu se nacházela dvě ohniska s masivní kontaminací zeminy organickými látkami s karcinogenním účinkem. Byly sledovány zejména ukazatele znečištění suma PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) a uhlovodíky C10 – C40. Obě látky představovaly riziko pro životní prostředí, přičemž tato oblast byla a je sledována příslušnými orgány státní správy, zejména Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP). Zájmové území leží uvnitř CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod)

Vzhledem ke skutečnosti, že ČD, a.s. ani jejich právní předchůdce nebyly původcem uvedeného znečištění, bylo možné v roce 2009 předložit žádost o dotaci projektu z prostředků Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí (dále jen OP ŽP) v rámci intervence Společenství „Pro vodu, vzduch a přírodu“. V říjnu 2011 byla ve veřejné zakázce na zhotovitele vybrána spol. Sdružení Brodek 2011. V září roku 2012 ČD, a.s. obdržely od Státního fondu životního prostředí (dále jen SFŽP) Rozhodnutí o přidělení dotace na tento projekt. V tu dobu však již naplno probíhaly sanační práce, které byly zahájeny v lednu 2012.

Před zahájením sanace nesaturované zóny byla provedena demolice stavebních objektů stojících na lokalizovaných ohniscích. K odstranění samotné kontaminace pak byla jako nejvhodnější vybrána metoda postupného selektivního odtěžení znečištění zemin nesaturované zóny až do hloubky 5 m nebo na hladinu podzemní vody. Zeminy s koncentracemi pod stanovené sanační limity byly ukládány na lokalitě a následně použity ke zpětnému závozu, zeminy s koncentracemi nad sanační limity byly odstraněny a odvezeny na skládku.

V průběhu odtěžby se ukázalo, že objem kontaminovaných zemin je vyšší, než předpokládal původní projekt. Po projednání se zhotovitelem bylo navrženo technické řešení dokončení projektu při zachování původního objemu finančních prostředků. Jako jediný možný způsob pro dosažení cíle projektu bylo doplnit stávající způsob odstranění kontaminovaných zemin na skládce o aplikaci metody podporované atenuace ex situ .

Pojmem atenuace je označován souhrn dějů přirozeně se vyskytujících v životním prostředí, které vedou k omezení koncentrace, množství, toxicity nebo mobility kontaminantů

Princip metody podporované atenuace spočívá v podpoře přirozených degradačních procesů a jejich intenzifikaci. V principu se jedná o zrychlení přirozených degradačních procesů pomocí optimalizace životních podmínek autochtonních bakteriálních kmenů, které využívají organické polutanty jako zdroj uhlíku a energie pro svůj růst a množení. Konečným produktem jejich činnosti (biologické oxidace organických polutantů) pak jsou CO2, H2O a bakteriální biomasa. Aplikace biologické metody spočívá v zajištění dostatečného mikrobiálního osídlení v sanovaném materiálu a optimalizaci okolních podmínek pro dosažení co nejvyšší biodegradační aktivity. Vedle přirozených biodegradačních procesů se pak uplatňují i procesy chemické a fyzikální degradace (oxidace, rozklad UV zářením atp.).

Přirozená schopnost bakterií rozkládat kontaminanty vyskytující se v životním prostředí na neškodné látky byla předmětem laboratorních výzkumů od začátku 60 let minulého století. Jako sanační technologie se začaly biodegradace kontaminovaných zemin a podzemních vod aplikovat začátkem 80 let v USA a následně v západní Evropě

Dle schválené Metodické změny č. 4 všemi zúčastněnými orgány byla sanace areálu úspěšně dokončena a dílo předáno v prosinci 2013.

Celkové náklady na projekt: 66 396 381 Kč bez DPH
Celkové uznatelné náklady: 63 893 757,00 Kč
Výše poskytnuté dotace z EU: 85% z uznatelných nákladů
Výše poskytnuté dotace ze SR: 5% z uznatelných nákladů
Celková výše podpory: 57 504 381 Kč

Kontaktní osoba:
Mgr. Simona Keller Nováková
KMP_1.oddělení dotací
kellernovakova@gr.cd.cz